O časopisu

A PRIORI
Naučno-popularni časopis

Izdavač:
UDRUŽENJE ZA PROMOVISANJE KULTURE I MIŠLJENJA SOFIA

Za izdavača:
Ana Galić, mr

DTP:
Miroslav Galić

A PRIORI: Naučno-popularni časopis (skraćeno: A PRIORI) je časopis Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia u Banjoj Luci.

Časopis je zamišljen kao naučno-popularna publikacija koja će objavljivati kvalitetne radove iz područja društvenih i humanističkih nauka, filozofije, sociologije, pedagogije, psihologije, istorije, umjetnosti i srodnih naučnih disciplina. Ideja vodilja je izlazak nauke van učionica i univerzitetskih katedri prema širem auditoriju, susret akademskog i van-akademskog mišljenja, akademije i svakodnevnice, u svrhu poliperspektivnog pristupa problemima savremene kulture.

S tim u vezi oformljen je uređivački odbor koji sačinjavaju priznati i poznati profesori sa katedri u Banjoj Luci i Sarajevu, kao i visokoobrazovani istraživači profilisani za specifične naučne oblasti.

A priori objavljuje recenzirane radove kao i one koji ne podliježu recenzentskomu postupku. Recenziji podliježu članci koji se dijele u četiri kategorije: prethodno saopštenje, originalni naučni članak, pregledni i stručni članak. Konačan sud donosi uredništvo na prijedlog recenzenata rada. Prihvatanje kategorizovanih kao i nekategorizovanih radova za objavljivanje autora obavezuje da isti članak ne smije prethodno biti objavljen, kako u štampanom, tako i u elektronskom izdanju, te da rad pošalje lektorisan (više o uputstvu za autore pogledati klikom na: ).

Nekategorizovani radovi kao što su eseji, intervjui, kolumne, izvještaji, ogledi, prevodi i sl. ne podliježu recenzentskom postupku te ih uredništvo prihvata i objavljuje na temelju vlastitog uvida. Radovi mogu biti pisani na lokalnim jezicima i na oba pisma, kao i na engleskom  jeziku. Prilikom slanja radova na recenzentski uvid, uredništvo nalaže upotrebu Chicago stila kao jedno od svjetski dopuštenih načina citiranja.

Časopis želi da istakne savremeni pristup u bavljenju problemima koji su na dnevnom redu još od drevnih vremena i pri tom će se služiti najnovijim metodološkim, kao i teorijskim pristupom.

© Časopis A PRIORI izlazi od 2021. godine

A priori je časopis otvorenog pristupa.

A PRIORI se objavljuje kako ide (publish as you go).

Naknade za obradu članaka

Časopis A priori ne traži od autora da plaćaju troškove obrade za podnošenje ili objavlјivanje članaka.