SMISAO ANGAŽMANA U SARTROVOM EGZISTENCIJALIZMU
PDF

Ključne reči

Žan-Pol Sartr
egzistencijalizam
egzistencija
sloboda
situacija
angažman
društvo

Apstrakt

Na stranicama koje slede nastojaćemo da pružimo jedno tumačenje pojma „angažmanˮ u Sartrovom egzistencijalizmu. Polazeći od reprezentativnih dela francuskog mislioca, najpre ćemo razmotriti razumevanje egzistencije koje nam se u njima nudi, kao centralnog pojma Sartrove celokupne filozofske delatnosti. Pokazaće se da „tehničkoˮ značenje tog termina, pored svih „subjektivističkih” momenata koje sa sobom nosi, nedvosmisleno upućuje na shvatanje čoveka kao bića-u-svetu odnosno bića-u-situaciji koje egzistira na način koegzistencije. To biće pobliže će nam se ukazati na način angažovanosti kao odlučujućeg modusa egzistiranja. U skladu sa razvojnim tokom Sartrove misli, otkriće se dve dimenzije angažmana: egzistencijalno-individualna i društveno-kolektivna. Na kraju, pokušaćemo da osenčimo momente koji idu u pravcu dijalektičkog preplitanja te dve dimenzije angažmana, a ne njihovog konačnog razdvajanja i suprotstavljanja, istovremeno ističući i individualni i društveni smisao koji u sebi nosi pojam egzistencije u Sartovoj filozofiji.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4781750
PDF
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo 4.0 Internacionalna licenca.

Sva prava zadržana (c) 2021 Nikola Ačanski