Dokazi postojanja Boga i učenje o duši Tome Akvinskog
PDF (Ћирилица)

Ključne reči

transcendentalija
Bog
suština
bivstvovanje
bitak
materija
oblik
duša
Akvinski

Apstrakt

Cilj ovog rada je izložiti argumentaciju Tome Akvinskog u njegovom pokušaju dokazivanja Boga, a pored toga i njegovo određenje duše. Najpre se osvrćemo na srednji vek i ono šta sa njim dolazi, a i kako je sve to uticalo na autore tog perioda. Zatim se konkretno fokusiramo na Boga, kao Tvorca, a sa tim i njegov odnos spram čoveka. U trećem delu se u najosnovnijim crtama bavimo poimanjem duše i njenim svojstvima. U zaključku je obuhvaćena suština čitavog rada, kao i odraz i uticaj koji su ostali autori imali na Tomu Akvinskog.

https://doi.org/10.5281/zenodo.7361062
PDF (Ћирилица)
Creative Commons License

Ovaj rad je pod Creative Commons Autorstvo-Deli pod istim uslovima 4.0 Internacionalna licenca.